fbpx
6 minutes reading time (1268 words)

Tarcza Antykryzysowa potwierdzona ustawą

Tarcza Antykryzysowa

Postojowe dla przedsiębiorcy 

​(Przedsiębiorca w rozumieniu Prawa przedsiębiorców - nie dotyczy wspólników spółek jawnych)

Warunki jakie należy spełnić:

 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych ( tj. zatrudnienie np. UoP, um. Zlec.)
 • zamieszkanie w PL (większość czasu w Polsce, rodzina itp., pozwolenie na pobyt)
 • Przestój w JDG (wykazanie odnoszenia negatywnych skutków pandemii)
 • przychód PIT w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy o min. 15% w stosunku do miesiąca wcześniejszego, nie wyższy niż 3x średnie wynagrodzenie (ok. 15681zł)
 • DG rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r. i niezawieszona to przychód PIT w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy o min. 15% w stosunku do miesiąca wcześniejszego, nie wyższy niż 3x średnie wynagrodzenie (ok. 15681zł)
 • Zasadniczo świadczenie postojowe = 80% min. wynagrodzenia 2080 zł – ŚWIADCZENIE JEST JEDNORAZOWE!
 • Gdy zbieg praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie (np. JDG + S.C.) – tylko z jednego tytułu!
 • Świadczenie jest zwolnione z PIT i ZUS.
 • Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji

Wniosek składany jest do ZUS w terminie max. 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii.

Postojowe dla zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła!

Uwaga! Wniosek składa płatnik (zlecający, zamawiający)

Warunki jakie należy spełnić:

 1. umowa zawarta przed 1.02.2020 (ciągłość) - uwaga na umowy podpisywane co miesiąc!
 2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 3x średniego wynagrodzenia (15681 zł)
 3. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów PIT uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych
 4. nie ma obowiązku wykazania spadku dochodów

Zwolnienie ze składek ZUS dla płatnika w trybie umorzenia​. 

Warunki jakie należy spełnić:

 • Brak zadłużeń w stosunku do ZUS i US na dzień 31.09.2019 r. Jeżeli są zadłużenia to muszą mieć podpisany układ ratalny.
 • na 29.02.2020 mniej niż 10 ubezpieczonych (czyli 9 i mniej łącznie z pracodawcą jeżeli jest to JDG)
 • należy być płatnikiem składek przed 1.02.2020
 • zwolnienie nieopłaconych należności społ. i zdr. należnych za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres (DRA za 03-05.2020 r.)
 • Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne
 • Wniosek płatnika składek, który prow. DG w rozumieniu ZUS (komandytariusz, wspólnik jednoosobowej spółki zoo) płacący wyłącznie swój ZUS lub zdr. należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto

 ZUS umarza składki w ciągu 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek

 Świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Warunki jakie należy spełnić:

 • Brak zadłużeń w stosunku do ZUS i US na dzień 31.09.2019 r. Jeżeli są zadłużenia to muszą mieć podpisany układ ratalny.
  • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
 • Jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
 • Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
  • Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 • nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy w roku bieżącym do roku poprzedniego. Tzn. np. styczeń i luty 2020 do stycznia i lutego 2019,- nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego
  • Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS

Wynagrodzenie od starosty (mikro, mały i średni przedsiębiorca – w rozumieniu przepisów prawa przedsiębiorców). Warunki jakie należy spełnić:

 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych ( tj. zatrudnienie np. UoP, um. Zlec.)
 • Dofinansowanie przyznawane jest w zależności od stosunku spadku obrotów w dowolnych dwóch kolejnych miesiącach 2020 r. do analogicznych dwóch miesięcy 2019 roku
 • spadek o co najmniej 30 %
 • max 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika- spadek o co najmniej 50 % 
 • max 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
 • spadek o co najmniej 80 %
 • max 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
 • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych!!!!

Termin: 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy !!!!!!

Rozliczenie straty z 2020 roku w 2019 roku.

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość straty z 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej dochodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowo do wysokości 5 milionów złotych. Obniżenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r.

Warunku jakie należy spełnić:

 • poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych skalą, liniowo lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym niższych o co najmniej 50% niższych od tych uzyskanych w 2019 r.

Darowizny 

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r., uprzednio nieodliczone darowizny dokonane w tym okresie dla:

 • podmiotów leczniczych,
 • Agencji Rezerw Materiałowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. 

Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:

 1. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 2. w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 3. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Bezzwrotna pożyczka dla mikrofirm 

 •  Kwota do 5 tys. Zł.
 • Zatrudnienie nie więcej niż 9 osób,
 • Działalność założona przed 1.03.2020 r.
 • brak konieczności zwrotu jeżeli utrzyma się zatrudnienie w okresie 3 miesięcy od jej udzielenia - stan na 29 lutego 2020;
 • oprocentowanie stałe w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 2

Specustawa - opracowanie dla przedsiębiorców, prac...
[CASE STUDY] Reklama w małym biznesie - czy jest s...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Masz już konto? Zaloguj się tu
Gość
Środa, 29 marzec 2023
Jeśli chcesz się zarejestrować, prosimy wypełnić następujące pola: nazwa użytkownika i imię i nazwisko.

Zdjęcie captcha

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://club2b.pl/

COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START