fbpx
6 minutes reading time (1268 words)

Tarcza Antykryzysowa potwierdzona ustawą

Tarcza Antykryzysowa

Postojowe dla przedsiębiorcy 

​(Przedsiębiorca w rozumieniu Prawa przedsiębiorców - nie dotyczy wspólników spółek jawnych)

Warunki jakie należy spełnić:

 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych ( tj. zatrudnienie np. UoP, um. Zlec.)
 • zamieszkanie w PL (większość czasu w Polsce, rodzina itp., pozwolenie na pobyt)
 • Przestój w JDG (wykazanie odnoszenia negatywnych skutków pandemii)
 • przychód PIT w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy o min. 15% w stosunku do miesiąca wcześniejszego, nie wyższy niż 3x średnie wynagrodzenie (ok. 15681zł)
 • DG rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r. i niezawieszona to przychód PIT w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy o min. 15% w stosunku do miesiąca wcześniejszego, nie wyższy niż 3x średnie wynagrodzenie (ok. 15681zł)
 • Zasadniczo świadczenie postojowe = 80% min. wynagrodzenia 2080 zł – ŚWIADCZENIE JEST JEDNORAZOWE!
 • Gdy zbieg praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie (np. JDG + S.C.) – tylko z jednego tytułu!
 • Świadczenie jest zwolnione z PIT i ZUS.
 • Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji

Wniosek składany jest do ZUS w terminie max. 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii.

Postojowe dla zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła!

Uwaga! Wniosek składa płatnik (zlecający, zamawiający)

Warunki jakie należy spełnić:

 1. umowa zawarta przed 1.02.2020 (ciągłość) - uwaga na umowy podpisywane co miesiąc!
 2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 3x średniego wynagrodzenia (15681 zł)
 3. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów PIT uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych
 4. nie ma obowiązku wykazania spadku dochodów

Zwolnienie ze składek ZUS dla płatnika w trybie umorzenia​. 

Warunki jakie należy spełnić:

 • Brak zadłużeń w stosunku do ZUS i US na dzień 31.09.2019 r. Jeżeli są zadłużenia to muszą mieć podpisany układ ratalny.
 • na 29.02.2020 mniej niż 10 ubezpieczonych (czyli 9 i mniej łącznie z pracodawcą jeżeli jest to JDG)
 • należy być płatnikiem składek przed 1.02.2020
 • zwolnienie nieopłaconych należności społ. i zdr. należnych za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres (DRA za 03-05.2020 r.)
 • Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne
 • Wniosek płatnika składek, który prow. DG w rozumieniu ZUS (komandytariusz, wspólnik jednoosobowej spółki zoo) płacący wyłącznie swój ZUS lub zdr. należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto

 ZUS umarza składki w ciągu 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek

 Świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Warunki jakie należy spełnić:

 • Brak zadłużeń w stosunku do ZUS i US na dzień 31.09.2019 r. Jeżeli są zadłużenia to muszą mieć podpisany układ ratalny.
  • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
 • Jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
 • Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
  • Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 • nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy w roku bieżącym do roku poprzedniego. Tzn. np. styczeń i luty 2020 do stycznia i lutego 2019,- nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego
  • Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS

Wynagrodzenie od starosty (mikro, mały i średni przedsiębiorca – w rozumieniu przepisów prawa przedsiębiorców). Warunki jakie należy spełnić:

 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych ( tj. zatrudnienie np. UoP, um. Zlec.)
 • Dofinansowanie przyznawane jest w zależności od stosunku spadku obrotów w dowolnych dwóch kolejnych miesiącach 2020 r. do analogicznych dwóch miesięcy 2019 roku
 • spadek o co najmniej 30 %
 • max 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika- spadek o co najmniej 50 % 
 • max 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
 • spadek o co najmniej 80 %
 • max 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
 • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych!!!!

Termin: 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy !!!!!!

Rozliczenie straty z 2020 roku w 2019 roku.

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość straty z 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej dochodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowo do wysokości 5 milionów złotych. Obniżenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r.

Warunku jakie należy spełnić:

 • poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych skalą, liniowo lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym niższych o co najmniej 50% niższych od tych uzyskanych w 2019 r.

Darowizny 

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r., uprzednio nieodliczone darowizny dokonane w tym okresie dla:

 • podmiotów leczniczych,
 • Agencji Rezerw Materiałowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. 

Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:

 1. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 2. w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 3. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Bezzwrotna pożyczka dla mikrofirm 

 •  Kwota do 5 tys. Zł.
 • Zatrudnienie nie więcej niż 9 osób,
 • Działalność założona przed 1.03.2020 r.
 • brak konieczności zwrotu jeżeli utrzyma się zatrudnienie w okresie 3 miesięcy od jej udzielenia - stan na 29 lutego 2020;
 • oprocentowanie stałe w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 2

Specustawa - opracowanie dla przedsiębiorców, prac...
[CASE STUDY] Reklama w małym biznesie - czy jest s...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 29 November 2022
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

Captcha Image

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://club2b.pl/

Cron Job Starts